Onze Algemene voorwaarden:

*Alle klachten moeten op straf van verval, binnen de 8 dagen na besteldatum worden ingediend. Er is geen retour mogelijk

*Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is aanleiding tot:
– Een intrestvergoeding, te betalen per dag vertraging a rato van 10% op jaarbasis
– Een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR. Eventuele gerechtskosten zijn hierin niet inbegrepen. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van voormelde nalatigheidsinteresten en schadevergoeding. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Tongeren.